Раздел V. Биоиндикация: Мониторинг на уровне организма